0911.650.990

Steven Christoph

- Steven Christoph

Luật sư CANADA

Luật sư Steven có hơn 32 năm kinh nghiệm chuyên ngành về luật di trú của Canada. Ông đã giúp đỡ cho các cá nhân, gia đình, chuyên gia, lao động có tay nghề, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc sinh sống, làm việc, đầu tư và mở rộng công ty tại Canada. Đối với chương trình đầu tư và doanh nhân CANADA, ông Steven Christoph đã có kiến thức sâu rộng và hoạt động trên nhiều lĩnh vực liên quan như tư vấn và định hướng, cách thức mở doanh nghiệp hay lựa chọn chương trình, dự án, đầu tư phù hợp với quy định của chính phủ. Hơn nữa, ông cũng là người trực tiếp cố vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc duy trì tình trạng thường trú nhân tại Canada.
.
.
.
.